26. Μαΐου 2019

Διαγωνισμός για εκτροφή Σπερματοδοτών ζώων

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασίες εκτροφής Σπερματοδοτών ζώων και παραγωγής σπέρματος του Τμήματος Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στην έδρα της Υπηρεσίας (26ης Οκτωβρίου 80). Οι προσφορές, γίνονται δεκτές στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είτε αυτοπροσώπως η με εκπρόσωπό τους η αποστέλλοντας τον Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες ανέρχεται στις 36.000,00 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Απαιτείται να περιλάβουν, όμως, συγκεκριμένη νομική μορφή.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή: neapaseges.gr

Γράψτε μια απάντηση

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


agrothessalynews.gr

Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς, αγρότες & κτηνοτρόφους, συλλόγους & συνεταιρισμούς, τον πρωτογενή & όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της Θεσσαλίας και την Ελληνική επιχειρηματικότητα & τις θέσεις εργασίας του τόπου μας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ




Newsletter


Κατηγορίες