25. Μαΐου 2019

Δείτε τις προτάσεις της ΕΕ για τον αμπελοοινικό τομέα που περιλαμβάνονται στην ΚΑΠ μετά το 2020

Στο πλαίσιο της πρότασης του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ μετά το 2020, περιλαμβάνονται και τα σημεία που εισάγουν τροποποιήσεις στον αμπελοοινικό τομέα. Τα εννέα βασικά σημεία της πρότασης πλέον τίθενται υπό την διαδικασία των διαβουλεύσεων μεταξύ της Κομισιόν, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών αντιπροσωπειών και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο Διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ, Παρασκευάς Κορδοπάτης, «οι τροποποιήσεις αυτές δεν δίνουν το «πράσινο φως» για την αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου». Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του ορισμού της ονομασίας προέλευσης των προϊόντων.

Τα βασικά σημεία που εισάγουν τροποποιήσεις στον ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013 και αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα είναι τα εξής:

1. Δεδομένης της μείωσης της πραγματικής έκτασης των αμπελώνων σε πολλά κράτη μέλη το διάστημα 2014-2017 και ενόψει της πιθανής απώλειας της παραγωγής που προκύπτει, κατά τον καθορισμό της έκτασης για νέες άδειες φυτεύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ της υφιστάμενης βάσης και ενός ποσοστού του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων στην επικράτειά τους στις 31 Ιουλίου 2015, προσαυξημένο κατά μια έκταση που αντιστοιχεί στα δικαιώματα φύτευσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για μετατροπή σε άδειες στο εκάστοτε κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου 2016.

2. Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες για την ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου από τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριληφθούν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Herbemont που είχαν εξαιρεθεί στο παρελθόν. Για να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή οίνου στην Ένωση θα αναπτύξει μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες και ότι θα χρησιμοποιεί ποικιλίες αμπέλου καλύτερα προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπεται η φύτευση των ποικιλιώνVitis Labrusca και ποικιλιών που προκύπτουν από διασταυρώσεις μεταξύ των ειδών Vitis vinifera, Vitis Labrusca και άλλων ειδών του γένους Vitis για την παραγωγή οίνου στην Ένωση.

3. Για να μπορέσουν οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν ποικιλίες αμπέλου καλύτερα προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και με μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπονται τα προϊόντα που χρησιμοποιούν ονομασίες προέλευσης όχι μόνο από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera αλλά και από ποικιλίες αμπέλου που προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

4. Οι διατάξεις σχετικά με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τις εκθέσεις ανάλυσης για τις εισαγωγές οίνου θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα των διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).

5. Ο ορισμός της ονομασίας προέλευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον ορισμό που προβλέπεται στη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS»), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου και ιδίως με το άρθρο 22 παράγραφος 1, υπό την έννοια ότι η ονομασία πρέπει να ταυτοποιεί το προϊόν ως καταγόμενο από συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένο τόπο (ενδιαφέρον σημείο για την πρόσφατη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων).

6. Θα πρέπει να είναι δυνατή η ακύρωση της προστασίας μιας ονομασίας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή όταν ο αιτών δεν επιθυμεί πλέον να διατηρήσει αυτή την προστασία.

7. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για καινοτόμα αμπελοοινικά προϊόντα με χαμηλότερο κεκτημένο αλκοολικό τίτλο από εκείνον που ορίζεται ως ελάχιστος στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής καινοτόμων αμπελοοινικών προϊόντων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Χρειάζεται να προβλεφθούν ορισμοί για τα αμπελοοινικά προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη και για τα αμπελοοινικά προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ένα μέρος της αλκοόλης. Οι ορισμοί αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ορισμούς που περιέχονται στις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, OIV-ECO 433-2012 Ποτά που λαμβάνονται με μερική αφαίρεση της αλκοόλης από τον οίνο και OIV-ECO 523-2016 Οίνος με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που έχει τροποποιηθεί με αφαίρεση αλκοόλης.

9. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που διέπουν την επισήμανση και την παρουσίαση των προϊόντων στον αμπελοοινικό τομέα εφαρμόζονται επίσης στα αμπελοοινικά προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη ή μέρος αυτής, προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις διεργασίες ολικής ή μερικής αφαίρεσης της αλκοόλης για την παραγωγή, εντός της Ένωσης, ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων από τα οποία έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη ή μέρος αυτής, και κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις χρήσης πωμάτων στον αμπελοοινικό τομέα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές προστατεύονται από την παραπλανητική χρήση ορισμένων πωμάτων που συνδέονται με ορισμένα ποτά και από πώματα κατασκευασμένα από επικίνδυνα υλικά που ενδέχεται να μολύνουν τα ποτά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Πηγή: agrotypos.gr

Γράψτε μια απάντηση

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


agrothessalynews.gr

Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς, αγρότες & κτηνοτρόφους, συλλόγους & συνεταιρισμούς, τον πρωτογενή & όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της Θεσσαλίας και την Ελληνική επιχειρηματικότητα & τις θέσεις εργασίας του τόπου μας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Newsletter


Κατηγορίες